Algemene Voorwaarden

 

Beste klant of deelnemer aan een van onze programma’s en/of events,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van onze programma’s en er is een probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik:¬†Esm√©e Branbergen
 • Wij:¬†Blogger by Nature, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63188694, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Programma en/of events:¬†Alle vormen van informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
 • Schriftelijk: communicatie zowel per post als digitaal, waarbij we jou als afzender kunnen identificeren.
 • Consument: jij als particuliere klant die niet vanuit een beroep of bedrijf handelt.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en Blogger by Nature. We hebben het recht deze eenzijdig te wijzigen en zullen jou bij wijziging per e-mail op de hoogte stellen. Alleen als je een consument bent, dan mag je de overeenkomst opzeggen als je het niet eens bent met de gewijzigde voorwaarden. Indien je zelf algemene voorwaarden hanteert, zijn deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Aanbod

 • Wij doen een aanbod op de website, in een e-mail, via webinars en op andere manieren.
 • Indien er een kennelijke type-, druk- of schrijffout in een aanbod staat, kun je hieraan geen rechten ontlenen.
 • Als we een samengesteld aanbod aan je hebben gedaan en je wil alleen gebruik maken van een gedeelte daarvan, geldt de eventuele aangeboden korting niet meer en betaal je het normale tarief voor dit gedeelte.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.
 • De prijzen zijn altijd exclusief BTW tenzij het inclusief expliciet vermeld wordt bij de prijs.

 

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte.
 • Als je akkoord gaat, maar met aanpassingen, dan zijn we pas gebonden hieraan als we dit schriftelijk aan jou hebben bevestigd.
 • Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag de overeenkomst (mede) door een derde uitgevoerd worden.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geven we dat op tijd en v√≥√≥r ingang van de verandering door.
 • Als je een ticket hebt gekocht voor een event en je kunt er toch niet bij zijn, krijg je geen geld terug, maar je kunt wel iemand anders in jouw plaats laten gaan. Geef zijn/haar naam door aan ons.
 • Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij Blogger by Nature.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen, openbaar maken, kopi√ęren of bewerken. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je moet een internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven. Als je VIP-begeleiding bent overeengekomen, spreken we samen de data af voor de begeleiding.
 • Wij mogen altijd jouw deelname be√ęindigen indien je je niet aan de afspraken houdt of niet op een respectvolle manier met ons of andere deelnemers omgaat. We betalen dan het niet gebruikte deel terug.

 

Vergoeding en betaling

Betaling wordt gedaan volgens afspraak:

 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor ‚Äėfactuur‚Äô dan betaal je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen.
 • Als je als betaalmethode hebt gekozen voor betaling in termijnen dan worden de termijnen per automatische incasso ge√Įncasseerd. Wordt het bedrag gestorneerd, dan krijg je geen toegang meer tot je programma maar blijft de betalingsverplichting wel bestaan. Als het termijnbedrag alsnog binnen de door ons gestelde termijn betaald is, dan kan het programma weer doorlopen worden. Indien je niet alsnog tijdig betaalt binnen de door ons gestelde termijn, zijn alle openstaande termijnbetaling per direct volledig opeisbaar. Eventueel gemiste online en offline bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden. De kosten van een chargeback worden in rekening gebracht. Deze bedragen: 10 euro per chargeback.
 • We sturen je de factuur/facturen per e-mail.
 • Als je besluit te stoppen met een programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug. Als je in termijnen betaalt, dan blijft die betaalverplichting bestaan voor de nog niet betaalde termijnen.
 • Als je niet tijdig (en/of volledig) betaalt, hebben wij het recht om zonder een voorafgaande ingebrekestelling wettelijke rente en incassokosten van 15% over het totale verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Alleen consumenten zullen eerst een ingebrekestelling met alsnog een betalingstermijn van 14 dagen ontvangen.
 • De eventuele incassokosten voor consumenten worden volgens de staffel Buitengerechtelijke Incasso Kosten als volgt berekend:

over de eerste Euro 2.500,-¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† 15% met min. van ‚ā¨ 40,-, max. ‚ā¨ 375,-

over de volgende Euro 2.500,-                                 10%

over de volgende Euro 5.000,-                                  5%

over de volgende Euro 190.000,-                              1%

over het meerdere boven de Euro 200.000,- ¬†¬†¬†¬† 0,5% met maximum van ‚ā¨ 6.775,-

 • Je mag je betaling nooit opschorten, aftrekken of verrekenen, behalve als je consument bent.

 

Abonnementen en lidmaatschappen

 • Ben je lid geworden van De Content Community, dan ga je dat lidmaatschap aan voor minimaal een jaar.
 • Op je factuur staat de datum dat je lidmaatschap begint en de datum van eindiging
 • Je lidmaatschap wordt stilzwijgend na een jaar verlengd voor wederom een jaar, tenzij je minimaal een maand van tevoren opzegt.¬†
 • Ruim een maand voorafgaand aan het einde van het jaar ontvang je een mail met een aankondiging van de looptijd van je abonnement.
 • Je kunt op dat moment je abonnement be√ęindigen door een mail te sturen aan esmee@bloggerbynature.nl
 • Doe je niets, dan zal je lidmaatschap verlengd worden met nog een jaar. Wil je op dat moment de betaalwijze veranderen van een jaarbetaling in een maandelijkse incasso (of andersom), dan kan dat geregeld worden voorafgaand aan de het nieuwe jaar lidmaatschap.
 • Je betaalt nooit meer dan het bedrag waarvoor je bent ingestapt. Ook niet als het lidmaatschap duurder is geworden.
 • Be√ęindig je het lidmaatschap, dan stopt alle toegang tot de online masterclasses en opnames en heb je geen toegang meer tot voordelen die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Toegang tot de online community op Facebook en Discord wordt tevens be√ęindigd.
 • Wil je op een later moment weer lid worden, dan betaal je het dan geldende tarief.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 • Wij sluiten het herroepingsrecht dat je als consument hebt op diensten en/of digitale producten en diensten uit. Als je een programma, abonnement, e-book of ander digitaal product koopt, stem je in met levering of uitvoering binnen de 14 dagen bedenktijd en doe je afstand van je herroepingsrecht.
 • Voor evenementen op een bepaalde datum geldt geen herroepingsrecht.
 • Voor zakelijke klanten geldt ook geen herroepingsrecht.

Aansprakelijkheid

 • Blogger by Nature is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen, letselschade en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door ons en het aangeboden programma.
 • Wij zijn ook niet aansprakelijk voor door derde partijen geleden schade of door derde partijen veroorzaakte schade.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Blogger by Nature is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming. In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot alleen de directe schade en beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert of maximaal het overeengekomen totaalbedrag over een periode van 2 maanden.
 • Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of grove nalatigheid van ons of als het dwingend recht voor consumenten anders bepaalt.

 

Intellectueel eigendomsrechten en privacy

 • Ik heb de intellectueel eigendomsrechten op de volledige inhoud van het programma of event. Dat betekent dat je niet zomaar teksten, afbeeldingen, ontwerpen of opdrachten kunt gebruiken in je eigen programma‚Äôs, blogs, artikelen, of op een andere manier (online) mag gebruiken, verspreiden of aan derden mag verstrekken. Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mag je niet delen met derden.
 • Als je je hier niet aan houdt, dan hebben wij het recht om de overeenkomst per direct te be√ęindigen, zonder dat je recht hebt op schadevergoeding. Daarnaast ben je ons dan een boete verschuldigd van ‚ā¨ 1.000,00 per overtreding, vermeerderd met ‚ā¨ 100,00 per dag dat je daarmee doorgaat, tot een maximum van ‚ā¨ 10.000,00. Indien de door ons geleden schade hierdoor hoger is, verhalen we dat op jou.
 • Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en zullen deze niet verkopen of verhuren aan derde partijen. We gebruiken deze alleen voor de uitvoering van onze dienstverlening en eventueel voor de afhandeling van een klacht. Voor meer informatie verwijzen we jou naar onze privacyverklaring.

 

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar esmee@bloggerbynature.nl

 

Esmée Branbergen

Blogger by Nature| Kadedijk 54 | 4793 GC Fijnaart

esmee@bloggerbynature.nl | www.bloggerbynature.nl | KvK 63188694 | BTWNL001570875B45